kentsel-donusumRED Gayrimenkul, son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ışığında Kentsel Dönüşümü kentlerimizin yeniden kimlik kazanması için bir fırsat olarak görür ve çok paydaşlı ve çok disiplinli bir yaklaşım gerektiren bu süreci “Proje Yönetimi” yöntem ve metodolojilerini odağına alan çok yönlü bir danışmanlık hizmeti olarak yürütür.

RED Gayrimenkul, Kentsel Geliştirme ve Kentsel Dönüşüm Projelerinifiziki çevre ve alt yapı etütlerinden mekânsal analizlere, sektörel analizlerden sosyo-ekonomik etütlere, Master Planlama çalışmalarından ada-parsel-blok tipolojilerine kadar giden bütünsel bir yaklaşımla ele alır.

 

 

Kentsel Dönüşüm Projelerine Bütünsel Yaklaşım
RED Stratejik Planlama Metodolojisi

 

Genel Stratejik Planlama

 • Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi
 • Mekansal Analizler
 • Ekonomik Yapı Analizi
 • Demografik Yapı Analizi
 • Gayrimenkul ve İnşaat Sektörüne Yönelik Pazar Araştırması
 • Fikir Liderleri ile Derinlemesine Görüşmeler
 • Gayrimenkul Pazarının Potansiyeli ve Rekabetçi Koşulların Belirlenmesi
 • Gayrimenkul Sektörünün Paydaşlarının Analizi
 • Kentsel Dönüşümde Ana Projelerin Tanımlanması
 • Ana Projelerin Ekonomiye Etkisinin Tanımlanması

Master Planlama Konsept Tasarım

Ateşleyici Proje Alanları Stratejik Planlama

 • En Etkin ve Verimli Kullanım Analizlerinin Yapılması
 • Yapı Kullanım Programı
 • Fiziki Yapı Maliyeti ve Yatırım Master Programı
 • Pazarlama Stratejisi ve Gelir Analizleri
 • Finansal Analizler
 • Gerçekleşme Modelleri

Uygulama

 • Mahalle İrtibat Bürolarının Kurulması ve Yönetilmesi
 • Uzlaşma ve Paydaş Yönetimi
 • Proje Finansmanı
 • Tanıtım ve Halkla İlişkiler
 • Uygulamanın İzlenmesi ve Genel Stratejik Planlamaya Uygunluğu
 

Kentsel Dönüşüm çok paydaşlı ve multidisipliner bir çözümdür. "Özel Uzmanlık" gerektirir…

Her proje özeldir ve proje özelinde uzman ve donanımlı kadro gereklidir.

 • Yönetici ve uzman kadro
 • Multidisipliner uzmanlık (çevre, teknik, hukuk, finans, tasarım…)
 • Esnek ve multidisipliner takımlar